İBRAHİM DÂİMÎ (ö.1757)

Rabbi-Yessir Duası ve Hurufat Meşki. Ketebeli. 31 x 36 cm

"Sadrâzâm Hekimzâde Alî Paşa’nın mâiyetinde bulunan Ahmed Ağa’nın kölelerindendir. Hâmisinin yanında islami usüllere göre talim ve terbiye gördü. Bu arada hüsn-i hatta ilgi duyarak Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi'den sülüs ve nesih meşketmeye başladı. Kısa zamanda icazet aldığı gibi, hamisi tarafından azâd edildi.

Hocasının tavsiyesiyle Galata Sarayı Ocağı’nın kâtiblerinden oldu. Şöhreti saraya kadar ulaşınca, hademeye hüsn-i hat talimi vermek üzere Topkapı Sarayı'na dâvet edildi. H. 1170 yılındaki vefâtına kadar bu görevi sürdürdü. Şeyh Hamdullah’ın civârında, hocasının mezarı yakınında medfûndur.   

Mevlevî Târikatı’na mensub, derviş-meşreb bir zat olduğu bilinen İbrahim Dâ’imî, Hacı Beşir Ağa’nın Ayasofya Cami’ne vakfettiği cüzleri kaleme almıştır. Özel koleksiyonda da H. 1153/M. 1740 tarihli Delâ’ilü'l-hayrât’ı ve H. 1165/M. 1751 tarihli hilye-i sa’adeti bulunmaktadır.  "