SEYYİD MUSTAFA VASFİ (ö.1883)

Sülüs nesih kıt'a. Ahmed Karahisari'nin hocası Esedullah Kirmani'den naklen yazılı. 21x40 cm. İmzalı.

Saracîzâde” künyesiyle tanınan Süleyman bin Osman Efendi’nin oğlu olarak Şumnu’da doğdu. Küçük yaşta hâfız olup ayrıca Hâfız Osman Vezînî Efendi’den yazı dersleri aldı.eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a hicret ile Cihângîr Mahallesi’ne yerleşti. Burada da Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi’den yeniden sülüs ve nesih meşkederek icâzet aldı. 

Libâs-ı âmmede ve itfâ’iyye gürûhundan” yani oradaki tulumba takımının mensuplarında olduğundan hattatlar arasında “Cihângîrî” ve “Tulumbacı” nâmları ile tanınan Mustafa Vasfi Efendi'ye bazen Kapalıçarşı’daki sahâf dükkânlarında tesâdüf eden İbnülemin, "çıplak ayağına yemeni giyen, beyaz bezden şalvarlı, karmakarışık büyük sarıklı, kır bıyıklı ve kısaca boylu" olduğunu,  “hâl ü mevki’ne göre şâyân-ı takdîr” olduğunu beyân eder. Vefât tarihi ve medfeni tespit edilememiştir."