AZİZ RIFAİ (1872-1934)

"Medet Ya Hazreti Kenan" , Celi Sülüs İstif Zerendut Levha, imzalı, 48*69 cm

İmâm Mehmed Abdülhamîd Efendi'nin oğlu olarak H. 1288/M. 1871’de Trabzon Maçka’da doğmuştur. 93 Harbi'nden sonra ailesi ile beraber göç ederek Kâğıthâne’ye yerleşti. Eyüp’teki Şâh Sultan Mektebi’ne devam ettiği esnâda hüsn-i hatta başladı. Daha sonra hocasının tavsiyesi üzerine Karinâbâdî Hasan Hüsnî Efendi’den ta’lik ve Bakkal Ârif Efendi’den de sülüs ve nesih meşketmeye başladı. H. 1312/M. 1894’te ta’likten, H. 26 Receb 1314/M. 31 Aralık 1896 tarihinde de sülüs ve nesihten icâzet aldı. Ayrıca aynı sene içinde Reisü’l-hattâtîn Muhsinzâde Abdullah Bey’den de celi sülüsten icâzet aldığı bilinmektedir. Emvâl-i Eytâm İdâresi Kitâbeti'nde başladığı Bâb-ı Meşihât’te, 1903'te Mektûbî Kalemi Kitâbeti’ne nakledildi. Bu arada Şehrî Ahmed Efendi’den icâzet-i ilmiye aldığı gibi, Rıfâ’î şeyhlerinden Ken‘an Bey’den de H. 1326/M. 1908’da hilâfet aldı. Bu arada Bâb-ı Meşihât Ma’rûzât-ı Mühimme Kitâbeti’ne terfi’ ettiği gibi, ilâve olarak Medresetü’l-kuzât ve Mahmudiye Merkez Rüşdî Mektebi’nin hüsn-i hat muallimliği de kendisine verildi. Tilmizlerinden Ürgüblü Hayrî Efendi’nin meşihâtında Da’ire-i Meşihât görevlilerine ta’lik meşketmeye memur edildi. Mısır Nakîbü’l-eşrâfı Muhammed Alî Biblâvî’nin tavsiyesi üzerine, Kral Fu’ad’a bir Kur’an-ı Kerîm yazmak üzere H. 1341/M. 1922’de Kahire’ye gitti. Bu işle meşgûl olduğu esnâda Mısır Hükûmeti’nin talebi üzerine Halîl Ağa Medresesi bünyesinde “Medresetü Tahsîni’l-hutûti’l-melîkiyye” namıyla bir meşkhâne açtı. 1923 senesi başlarında Şeyh Sâlih Medresesi’nde yeni bir meşkhane tesis etti. Kral Fuad için yazdığı mushâf-ı şerîfin tezhibini yapmakta iken, Türkiye’de Hilâfet’in lağvedilmesi üzerine 15 Mısır Lirası maaşla kurduğu meşkhânelerin müdürlük ve meşk muallimliği vazifesi ile Mısır’da kaldı. İslamiyet’in en önemli ilim merkezlerinden biri olan Kahire’de onbir sene boyunca hat ve tezhip dersleri verdi. Ancak sıcak hava sıhhatini olumsuz etkilediğinden, tekaüdünü isteyerek 1933’te İstanbul’a döndü. Son günlerini Fâtih, Çarşamba’da satın aldığı evde geçirdikten sonra H. 5 Cumâde’l-ûlâ 1353/M. 16 Ağustos 1934 tarihinde vefât etti. Edirnekapısı Kabristânı’nda medfûndur.

Açılış Fiyatı: 15.000 TL