• Vazgeç
    Filtrele
Filtrele

18. Koleksiyonluk Resim ve Hat Müzayedesi

18. Online Müzayede'de yer alan tüm eserler kurumumuz güvencesinde olup, resim ekspertizleri Yüksek Ressam / Restoratör BAYRAM KARŞİT tarafından yapılmıştır.

18. Online Müzayede 24 Nisan PAZAR günü saat 17:00'dan itibaren CANLI olarak devam edecektir.  Her lotun ekranda kalma süresi 25 saniyedir. Lotlar sıra ile satışa çıkacak ve son 10 saniyede teklif gelmesi halinde her lot 20 saniye daha uzayacaktır.

Ödeme süresi müzayede bitiminden sonra 10 (on) iş günüdür. Açık arttırma sonrası "SATIŞ İPTALİ, CAYMA HAKKI, veya ALIMDAN VAZGEÇME" söz konusu değildir.Aksi halde hukuki işlem başlatılır ve cezai şartlar uygulanır.

Sayın koleksiyoner ve sanatseverler, eserlere pey vermek ve "Online Canlı Müzayede"ye katılmak için web sitemiz üzerinden üye olunuz. İlgilendiğiniz eserler ile ilgili olarak +905321715331 numaralı telefondan bilgi alabilir, Hüsrev Gerede Caddesi no: 52/2 Teşvikiye'deki adresimizde eserleri yakından inceleyebilir ve uzmanlardan bilgi alabilirsiniz.

Lot: 51 » Hat

DELİ OSMAN (ö.1806)

Sülüs Nesih Kıta. 30 x 38 cm.Ketebeli. Hadis-i Şerifler yazılı. Sülüs yazıda "Kıyametin ne zaman kopacağını yalnızca Allah bilir" , nesih yazılarda da namaza gönülsüz olanların ve namazı sürekli geciktirenlerin namazlarının kabul olmayacağı yazılı.Son satırda ise Peygamber'in sıkça dile getirdiği "Allahım kalbime, kulağıma nur ver" duası yazmaktadır.

Boylu-boslu, kavî heykel ve dürüst-endâm bir zât olduğu menkûl olup bazı hâllerinden dolayı hattâtîn meyânında “deli” lâkabıyla yâd olunduğu bilinmektedir.

Mustafa Râkım Efendi öncesinin kudretli hattatlarından biri olan Seyyid Osman Efendi, Hüsn-i hattaki asıl üstâdı olan kayınpederine olan saygısını, âsârına “Âfîf dâmadı” künyesiyle ketebe koyarak göstermiş olan Seyyid Osman Efendi’nin, Sultan Selîm Hân-ı Sâlis’in emriyle yazdığı sancak mushâf-ı şerîfine mükâfâten bir kıt’a çelenge nâ’il olduğunu Hat ü Hattatân mü’ellifi nakletmektedir. 

Sülüs ve nesihte kudretli bir hattat olduğu anlaşılan Seyyid Osman Efendi’nin Karaca Ahmed Türbesi’nde H. 1218/M. 1803-1804 tarihli celî sülüs levhâsı(Env. no: 11) bulunmaktadır. Ayrıca Üsküdar’daki Hacı Selîm Ağa Kütüphânesi’nin giriş kapısı üzerindeki âyet kitabesi de ona aittir. Nesihle istinsâh etmiş olduğu, müzehheb Kasidetü Münfericetü Lehcetü’l-islâm adlı eserini de Şevket Rado görmüş olup Hâfız Osman tarzını ihtiyâr eylemiş olduğunu beyân etmektedir. (Kaynak: İsmail Orman'ın ketebeçorg'daki yazısından aıntıdır)

Detaylar
Lot: 53 » Hat

Prof.Dr. ALİ ALPARSLAN (1922-2006)

Celi Talik İstif ile Ayet-i Kerime, imzalı, "Yardım Allah'tandır ve Fetih yakındır", Hicri 1423/Miladi 2003 tarihli, 45x45 cm

Çevresindeki hemen herkese karşı hoşgörülü ve gönül ehli zarif bir insan olarak tanınmış, kendisinden müstefiz olmak isteyenlere “rızây-ı Bârî” için kapısını her da’im açık tutan çelebi karakterli bir zât idi. 

Türk Dil Kurumu’nun üyesi olup Kadı Burhaneddin Divanı’ndan Seçmeler, Ahmed Paşa, Şeyh Galip, Türk Hattatları gibi eserleri vardır.

Hüsn-i hatta, Haydarpaşa Lisesi’nde okuduğu esnâda gördüğü Kâmil Akdik’in hayatına dâir kitap ile merak sarmış ve Necmeddîn Okyay’dan ta’lik meşketmeye başlamıştır. 1948’de İmâde’l-hasenî’yi taklîden yazdığı kıt‘a ile icâzetnâme aldıktan sonra, eğitim için gittiği İran’da da , İran üslûbunda ta’lik yazı dersleri almıştı.

İbnülemin’in “oldum demeyip olmağa çalışmasını” tavsiye ettiği Ali Alparslan için  Süheyl Ünver’in, “asrımızın Yesârî’si” dediği dahi söylenir. Hâlim Özyazıcı’dan öğrenmiş olduğu dîvânî hattında da zamanın yeganesi idi. 

Gerek evinde ve gerek Akademi’de bir hayli hattat yetiştiren ve IRCICA’nın düzenlediği hüsn-i hat yarışmalarının değişmez jüri üyesi olan Ali Alparslan’ın vefâfı için İsmail Yakıt şu kıt‘ayı kaleme almıştır:
Edebiyât tarihçisi, hattat Alî Alparslan Hoca,

Çok Esmâ’lar yazıp kıldı ismini bu kubbede bâkî

Çıktı yediler söyle yaz târihini Yakût dediler;

Hatt-ı ta’likle çekdi son nefesinde bir hüve’l-bâkî

Detaylar
Lot: 54 » Hat

MUSTAFA HALİM ÖZYAZICI (1898-1964)

"Sülüs Karalama". Çift taraflı. Ketebeli. 38 x 29 cm.

"Biz yazılarına hayranlıkla seyrederken sık sık tekrarladığı bir söz vardı: “Ufak tefek, kara kuru gördün de, beni Karamürsel sepeti mi sandın?”

Hakîkāten öyleydi. Hâline tavrına baksanız ummazdınız. Maddî refâhı çok yerinde olduğu hâlde yiyemezdi, giyemezdi. Yanlızlığın verdiği bir derbederlik içerisindeydi. Bu muydu o “âyetü’n-min-âyetillah” sanatkâr. Ancak yazarken görünce onu Karamürsel sepeti değil, hüsnühat bağından derlenmiş en nâdîde meyvelerle dolu bir hüner sepeti olduğunu anlardınız...

Hüsnühattın her nev’ini sür’atle ve suhûletle yazardı. ‘Kamış kalem’ denilen o nârin güzel, merhûmun ma’rifet dolu parmaklarına râm olmuşdu. Hele celî yazıda böyle sür’ate mâlik bir hattat, “celînin alemdârı Mustafa Râkım da dâhil görülmemişdir!” dersek, mübâlağa sayılmaz. Kubbe yazılarında, kendi boyundan uzun elifleri, lâmları rahatlıkla çekerken onu seyretmek bir zevkdi. Kubbe ve kuşak yazısı olarak en çok eser vermiş hattatımız Hâlim Hoca’dır. Bir sûreyi, verilen ölçüye göre, sıkışıklık yapmadan istif etmek ve istediği yerde bitirmek, ona mahsus ilâhî bir mevhîbedir. Müsveddesi yokdu. Zihninde tefekkür istifi yapar, onu kömür kalemi ile kâğıda öylece istif eder ve celî kalemini alıp hemen yazmağa başlardı.

Ahârlı kâğıda mürekkeple yazdıklarını tashih etmesi de bir ömürdü. İstiflerin arasını dili veya parmağı ile temizlemesine, doğrusu şaşardık. Bu sebeple eski eserleri de aslına uygun bir şekilde tamir eder, tamamlardı."

 

 
Detaylar
Lot: 56 » Hat

MEHMED TAHİR EFENDİ (ö.1845)

Celi Sülüs yazı ile 4 satır yatay levha. Ketebeli, 40x50 cm. Nadir bulunur, sanat değeri yüksek , müzelik bir eserdir.


"Gönül yıkmak harâb itmek gibidir Beyt-i Ma'mûr'ı
Velî yapmak hezârân Kâ'be bünyâd itmeden yeğdir
Kul itmek lûtf u ihsân ile kendüye bir âzâdı
Efendim nice yüzbin bende âzâd itmeden yeğdir"

"Seyyid Ahmed Efendi'nin oğlu olarak İstanbul'da doğdu. Tahsîli ve Mahmud Celâleddîn Efendi’ye ne zaman bağlandığı ve icâzet aldığı hakkında bir bilgi yoktur. Hâkkâkzâde hattı ile muhârrer Tezkîre-i Hattâtîn’de beyân edildiği üzere “celî yazıda üstâdına fâ’ik” olduğundan, şehzâdelik zamanında Sultan Abdülmecîd’e hüsn-i hat dersleri vermiş ve cülûsundan sonra da “mu‘allim-i hatt-ı sultânî” ünvânını elde ettiği gibi, Nur-ı Osmaniye Cami’nin hitabet hizmetine tayin edilmiştir. Bu hal üzere iken H. 1262/M. 1846'da vefat ederek, Eyüp’te, Kırkmerdiven mevki’nde Hâkim Kutbeddîn Mektebi civârına defnedilmiştir. Ancak bugün mezartaşı mevcut değildir.

Hâlen Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan hilye-i sa’adeti gibi, nefis hattıyla muharrer nice âsârı müze ve özel koleksiyonları süsleyen Mehmed Tâhir Efendi’nin Galata’dan Kasımpaşa’ya açılan kapı yakınındaki Kapıüstü Mescidi’nin hutûtunu da yazmış olduğu menkûldür.Sultan Mahmud Hân-ı Sânî Türbesi’ndeki H. 1257/M. 1841 ve özel koleksiyonda bulunan H. 1243/M. 1826 tarihli Kur’an-ı Kerîm’leri ile hatt-ı nesihteki kemâlini de ispât eylemiş olan Mehmed Tâhir Efendi’nin, Sultan Abdülmecîd’in ihsânıyla, son zamanlarında Hac vazîfesini ifâ eyleme şansı bulmuş olduğu nakledilmektedir. " (ketebe.org)

Detaylar
Lot: 57 » Hat

SEYYİD MEHMED HULUSİ (ö.1847)

"Hilye-i Şerife". Ketebeli. Hilye metni etrafında da çeşitli ayet-i kerimeler ve Esma'ül Hüsna'dan isimler yazılı. Orijinal tezhipli. 19.yüzyıl, 37x24 cm. ( Çerçeveli: 52x39 cm)

Hasan Efendi nâmında bir zâtın oğlu olarak İstanbul’da doğdu. Küçük yaşta hıfzını tekmîl ile hâfızlardan oldu. Medrese tahsîli esnâsında Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’den sülüs ve nesih meşketmeye başladı. Ancak hocasının vefâtı üzerine icâzetini Laz Ömer Vasfî Efendi’den aldı. Bilâhare Çengelköyü Mektebi’ne hüsn-i hat muallimi oldu.
Daha sonra ilâveten Tophâne’deki Pervîz Ağa Cami’nin kayyımlığını da elde eden Seyyid Mehmed Hulûsî Efendi, talim-i talebe ve kitâbetle evkat-güzâr iken Hac fârizasını edâya niyetlenerek, H. 1264/M. 1848 senesinde sefere çıktı. Hac vazîfesini ifâ eyledikten sonra, dönüş yolunda bir müddet konakladığı Mısır’da vefât ederek, orada defnedildi
.

Detaylar
Lot: 58 » Hat

MACİD AYRAL (1891-1961)

Talik Kıta. Yahya Kemal'den rubai yazılı.1902 tarihli. Ketebeli. "Rauf Tuncay , 1952" tezhipli. 29x19 cm. *Yazı kalitesi , nadiriyeti ve kondüsyonu itibarı ile koleksiyonluk bir eserdir.

"Türk hat san‘atının büyük bir buhran yaşadığı geçtiğimiz yüzyılın en ma’rûf hattatlarından biri olan Mâcid Ayral, hüsn-i hattaki kudreti ve imzasız yazıların kime ait olduğunu, tarihi ve dönemine kadar tefrîk edebilecek kadar derin hat bilgisi ile hattâtîn meyânında da bir hayli mu’teber olmuştu. Nitekim Bâb-ı Âlî Caddesi’ndeki yazıhânesi zamanın önde gelen hattatlarının biraraya gelerek, hüsn-i hat sohbetleri yaptıkları bir mahfil hâline gelmişti. 

1953 senesinde emekli olduktan sonra Ankara’dan İstanbul’a dönerek, Güzel San‘atlar Akademisi’nde ve Süheyl Ünver’in Topkapı Sarayı Müzesi’nde kurduğu nakkaşhanede talebeye hüsn-i hat dersleri vermiş olan Mâcid Ayral, yazı tarifindeki açıklığı ve meşk yazımındaki kabiliyeti ile tâlibân meyânında da bir hayli rağbet görmüştür. Hatta bu şöhreti sınırları dahi aşmış, Irak’dan aldığı davet üzerine gittiği Bağdat’daki mesâ’îsi esnâsında da bir hayli şâkird yetiştirmiştir."(Alıntı: İsmail Orman)

Detaylar
Lot: 59 » Hat

MACİD AYRAL (1891-1961)

Celi Sülüs İstif. Ketebeli. 39x55 cm. Hicri 1341 /M. 1922 tarihli. "Cennâti ‘adnin mufettehaten lehumu-l-ebvâb" ayeti yazılı.
(Bütün kapıları kendilerine açılmış olan Adn cennetleri vardır/ Sad:50)

"Türk hat san‘atının büyük bir buhran yaşadığı geçtiğimiz yüzyılın en ma’rûf hattatlarından biri olan Mâcid Ayral, hüsn-i hattaki kudreti ve imzasız yazıların kime ait olduğunu, tarihi ve dönemine kadar tefrîk edebilecek kadar derin hat bilgisi ile hattâtîn meyânında da bir hayli mu’teber olmuştu. Nitekim Bâb-ı Âlî Caddesi’ndeki yazıhânesi zamanın önde gelen hattatlarının biraraya gelerek, hüsn-i hat sohbetleri yaptıkları bir mahfil hâline gelmişti. 

1953 senesinde emekli olduktan sonra Ankara’dan İstanbul’a dönerek, Güzel San‘atlar Akademisi’nde ve Süheyl Ünver’in Topkapı Sarayı Müzesi’nde kurduğu nakkaşhanede talebeye hüsn-i hat dersleri vermiş olan Mâcid Ayral, yazı tarifindeki açıklığı ve meşk yazımındaki kabiliyeti ile tâlibân meyânında da bir hayli rağbet görmüştür. Hatta bu şöhreti sınırları dahi aşmış, Irak’dan aldığı davet üzerine gittiği Bağdat’daki mesâ’îsi esnâsında da bir hayli şâkird yetiştirmiştir."(Alıntı: İsmail Orman)

Detaylar
Lot: 62 » Resim

SELAHATTİN TEOMAN (1901-1980)

"Mısır Tarlasında Kadınlar". İmzalı. 1960 tarihli. 54 x 66 cm. Tuval üzeri yağlıboya.

"1920 yılında İstanbul Öğretmen Okulu’ndan mezun olan Selahattin Teoman, Şevket Dağ ve Halil Paşa denetiminde resim çalışmaları yaptı. 1954 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Ali Avni Çelebi Atölyesi’ne devam etti. Güzel Sanatlar Birliği’ne üye oldu. Rumelihisarı Müzesi’nde müdürlük görevinde bulundu. İzlenimci anlayışa dayalı peyzajlarıyla tanınan ressamın eserleri arasında, özellikle 1914 Kuşağı ressamlarında tipikleşen Boğaziçi resimleri geleneğini sürdüren tabloları önemli yer tutar. Sanatçı ayrıca, İstanbul görünümleri  ve Topkapı Sarayı’ndan enteriyörler de çalışmıştır. 1980 yılında ABD’de vefat etmiştir. "

Detaylar
Lot: 63 » Resim

SELAHATTİN TEOMAN (1901-1980)

"Topkapı Sarayı". İmzalı. Tuval üzeri yağlıboya. 73 x 60 cm.

"1920 yılında İstanbul Öğretmen Okulu’ndan mezun olan Selahattin Teoman, Şevket Dağ ve Halil Paşa denetiminde resim çalışmaları yaptı. 1954 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Ali Avni Çelebi Atölyesi’ne devam etti. Güzel Sanatlar Birliği’ne üye oldu. Rumelihisarı Müzesi’nde müdürlük görevinde bulundu. İzlenimci anlayışa dayalı peyzajlarıyla tanınan ressamın eserleri arasında, özellikle 1914 Kuşağı ressamlarında tipikleşen Boğaziçi resimleri geleneğini sürdüren tabloları önemli yer tutar. Sanatçı ayrıca, İstanbul görünümleri  ve Topkapı Sarayı’ndan enteriyörler de çalışmıştır. 1980 yılında ABD’de vefat etmiştir. "

 

Detaylar
Lot: 65 » Resim

HALİM FİKRİ (1888-1937)

"Topkapı Sarayı Bahçesinden". Eski Türkçe imzalı. 32 x 22 cm. Tuval üzeri yağlıboya.

"Halim Fikri (d. 1888 – ö. 1937) Asker ressamlarımızdan olup, Harbiye'de Halil Paşa ve Hoca Ali Rıza'dan ders almıştır. Bu nedenle eserlerinde bu iki hocanın belirgin etkileri görülür. Askeri nedenlerle yaptığı yurt dışı gezilerinde sanatını zenginleştirme fırsatı bulmuştur."

Detaylar
Lot: 77 » Resim

ASLI ÖZOK

"Barkod Serisi'nden". 2005 tarihli. Tuval üzeri yağlıboya. İmzalı. 100 x 170 cm.

"Aslı Özok, İstanbul ve Sevilla’da stüdyoları bulunan Londra merkezli bir ressamdır. Türkiye ve İspanya’da resim eğitimi aldı. Özok, doktora araştırması sırasında Sevilla Üniversitesi’nde sanat ve resim profesörü olarak çalıştı. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde (İstanbul) ders verdi. Bu deneyim, genç, yeni ortaya çıkan sanatçılarla çalışmasına ve İstanbul’daki İyilik İçin Sanat Derneği Vakfı’na katılarak bugün geliştirmeye devam ettiği anlamlı ilişkiler kurmasına olanak sağladı. Özok, Türkiye’den diğer Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika’nın yanı sıra Japonya ve Kore’ye kadar çok sayıda uluslararası sergi, bienal ve sanat fuarına katıldı. Eserleri hem özel şahıslar hem de müzeler için koleksiyonlarda ödüllendirildi.

Özok’un ilk çalışmaları, giderek evrenselleşen tüketicilik temalarını ve markalara karşı günümüzün modern tutkusunu araştırıyor (2014’ten “LV, A” veya 2013’ten “Sweet Times” gibi işlerde görüldüğü gibi). Resimler izleyiciyi logolarla karşı karşıya getiriyor ve gözlerimizin bağışık hale geldiği markalaşma, bu yüzden hayatımıza nüfuz ettiklerini not etmek zorunda kalıyoruz. Daha incelikli bir şekilde, Barcode serisi, parçaların arka planına benzersiz barkodların şeritlerini ve sayılarını ekler – bu artık doğuştan gelen ihtiyacı hissetmemizin sessiz bir yansımasıdır.

Sanatçının Barcode serisinden 2005 tarihli ilk çalışması Transport, Royal Museums Greenwich’in kalıcı koleksiyonunun bir parçası olarak The Queen’s House’un İngiliz Modern Sanat odasında sergileniyor. Satın almanın ortaya çıkışı, Bir Kraliçenin Yüzleri sergisiyle aynı zamana denk geldi. 13 Şubat 2020’de açıldı. Özok’un Taşımacılık çalışması, dünyayı geçen seri üretim mallarla ilişkili bir kargo gemisinin resmini çizerek tüketiciliği yansıtıyor. Özok, toplumun satın alma, atma ve tüketme saplantısına bakarak bu fikirleri ön plana çıkarıyor."

Detaylar
önceki
Sayfaya Git: / 4
sonraki